20
تیر

گواهی مربوط به روستاهای دورافتاده

 گواهی‌های مربوط به اشخاص در روستاها مبنی بر احراز سکونت و در تصرف داشتن ملک و… با تأیید فرمانداری منطقه یا بخشداری محل یا شورای اسلامی یا نیروی انتظامی منطقه قابل ترجمه و تأیید است.