13
آبان

قابل توجه کلیه مترجمان خبره در سراسر کشور

به اطلاع می رساند؛ وفق ماده 22 آیین نامه مربوط به «قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال 1316»، اعتبار پروانه مترجمان خبره ای که در زبان تخصصی و حوزه فعالیت آنها مترجم رسمی وجود دارد، در پایان سال 1400 منقضی خواهد شد. علیهذا؛ مترجمان خبره در صورت تمایل به ادامه فعالیت، می توانند در آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه شرکت نموده و در صورت احراز شرایط مقرر در ماده 3 قانون فوق الذکر به عنوان مترجم رسمی پذیرفته شده و فعالیت نمایند.

منبع: سامانه اسناد و امور مترجمان قوه قضائیه