30
اردیبهشت

شرایط ترجمه و تأییدات کارت نظام پزشکی و نظام مهندسی

ترجمه کارت نظام پزشکی  و نظام مهندسی با تایید سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی (اخذ استعلام)  و ارئه مدرک تحصیلی قابل تأیید است.