30
بهمن

شرایط ترجمه و تأییدات پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی و پروانه تأسیس داروخانه

پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی و پروانه تأسیس داروخانه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل تأیید بوده و در غیراینصورت ارائه دانشنامه مربوطه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت برای ترجمه ضرروت دارد.