21
اسفند

شرایط ترجمه رسمی و اخذ تاییدات مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور

مدارک مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور و وزارت آموزش و پرورش قابل تأیید است.