15
فروردین

شرایط ترجمه رسمی تعهدنامه

تعهّدنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سردفتر اسناد رسمی قابل تأیید است.