15
فروردین

بیع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیرمنقول

بیع نامه یا قرارداد فروش و اجاره نامه هائیکه از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و بطورکلی در ارگانهای دولتی تنظیم می شود  با ارئه سند قطعی قابل تأیید است همچنین بیع نامه های تنظیمی از سوی تعاونی های مسکن و شرکتهای ساختمانی بشرط ارائه روزنامه رسمی نیز قابل تأیید می باشد.

بیع نامه ها و اجاره نامه های تنظیمی در سربرگ بنگاههای املاک قابل تایید نمی باشد.