26
خرداد

گواهی‌های کار صادره از مطب پزشکان و دندان‌پزشکان

 گواهی‌های کار صادره از مطب پزشکان و دندان‌پزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.