20
خرداد

گواهینامه‌های دریانوردی

 گواهینامه‌های دریانوردی با مهر و امضای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید بوده و رونوشت برابر با اصل آن‌که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تأیید می‌باشد.