04
بهمن

چه اسنادی قابلیت ترجمۀ رسمی دارند؟

منابعی که برای ترجمه شدن در اختیار دارالترجمه قرار می دهیم، باید به صورت مکتوب و با مهر و امضای رسمی سازمان یا ارگان صادرکنندۀ آن مدرک باشد. رونوشت (کپی) اسناد یا رونوشت برابر با اصل دفترخانه‌‌های رسمی به هیچ وجه قابلیت ترجمه رسمی را ندارند.

نکته: ترجمۀ برخی اسناد با وجود اصل بودن و داشتن مهر و امضاء ممنوع است. مثلاً دانشنامه موقت پایان تحصیلات (که در آن نوشته است که قابل ترجمه نیست) ترجمۀ رسمی نمی‌شود. ترجمۀ رسمی برخی اسناد نیز به واسطه بخشنامه‌های قطعی توسط اداره مترجمان قوۀ قضائیه ممنوع شده است.​​​​​​​