02
اسفند

مدارکی که قابل تأیید در وزارت امور خارجه هستند

کلیه مدارک و اسنادی که توسط مترجم رسمی ترجمه، مهر و امضاء شده‌اند، اعم از ترجمه رسمی مدارک هویتی، سند ازدواج، سند ملک، مدارک تحصیلی و… در صورت نیاز، قابلیت اخذ تأییدیه از وزارت امور خارجه را دارند. اما مدارکی مانند گواهینامه موقت تحصیلی، سند ازدواج موقت و مدارکی که تاریخ اعتبارشان منقضی شده است، مورد تأیید وزارت امور خارجه نیستند.

البته باید به این نکته توجه داشت که اخذ تأییدیه برای اسناد رسمی ترجمه‌شده، در همه کشورها ضرورت ندارد و در برخی کشورها مانند کانادا و آمریکا، وجود مهر و امضای مترجم رسمی در مدارک ترجمه‌شده کافی است و متقاضیان را ملزم به دریافت تأییدیه از وزارت امور خارجه نمی‌کنند، هرچند که تأکید می کنیم جهت اطمینان باید به وب‌سایت مرجع درخواست کنندۀ ترجمه مراجعه و از کم و کیف موارد و تاییدات موردنیاز اطمینان حاصل کرد و یا با وکیل مهاجرتی مشورت صورت گیرد.