16
اسفند

شرایط ترجمه و تأییدات مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا  و ریزنمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد مزبور قابل تأیید است.

همچنین جهت اخذ تاییدات، تمام مدارک باید تاییدیه تحصیلی مختص آن مدرک از سایت estelam.iau.ir دریافت و ضمیمه مدارک ارائه شود.