19
اردیبهشت

شرایط ترجمه و اخذ تاییدات گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان

گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان که به صورت شرکتی اداره می شوند، با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیّت آموزشی برای شرکت قابل تأیید است و در غیراینصورت مجوز وزارت آموزش و پرورش ضرورت تامه دارد.