01
اردیبهشت

شرایط ترجمه و اخذ تاییدات مدارک صادره از دانشگاه های غیر انتفاعی

اینگونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاهای معرفی شده قابل تأیید می باشد. همچنین جهت اخذ تاییدات، باید تاییدیه تحصیلی از سایت سجاد، ضمیمه مدارک باشد.