28
اسفند

شرایط ترجمه و اخذ تاییدات مدارک صادره از دانشگاههای پیام نور

 اینگونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاهای معرفی شده قابل تأیید می باشد. فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور باید با برگه تسویه حساب و تقاضای اخذ مدرک (خطاب به اداره امور آموزشی پیام نور) به آدرس مرکز پیام نور مراجعه کنند و پس از انجام تشریفات اداری دانشگاه پیام نور، به آدرس وزارت علوم مراجعه کنند.

ضمنا جهت اخذ تاییدات، باید تاییدیه تحصیلی سجاد، ضمیمه مدارک  باشد.