25
بهمن

شرایط ترجمه رسمی و تأییدات مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی)

ترجمۀ کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمائی و متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و مهر ادارۀ آموزش و پرورش منطقه و همچنین مهر اداره کل آموزش و پرورش، قابل تأیید است.