17
اردیبهشت

شرایط ترجمه رسمی و اخذ تاییدات گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی

گواهی های صادره مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) از طرف ادارات یا سازمانهای دولتی یا دانشگاه ها قابل تأیید است.