20
فروردین

شرایط ترجمه رسمی و اخذ تاییدات گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی

گواهیهای صادره مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت از طرف شرکتهای خصوصی با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیّت آموزشی شرکت قابل تأیید است.