18
فروردین

شرایط ترجمه رسمی و اخذ تاییدات گواهی های آموزشی کوتاه مدت از سازمان ها

ترجمه گواهی های آموزشی کوتاه مدت صادره از سازمان مدیریت دولتی و مجتمع آموزشی ایران و موسسه آموزشی ایز ایران ممهور به مهر مرجع صادر کننده قابل تایید است.