26
اسفند

شرایط ترجمه رسمی و اخذ تاییدات گواهی های آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی

گواهینامه های آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل تأیید می باشد.