28
فروردین

شرایط ترجمه رسمی و اخذ تاییدات مدارک صادره از دانشگاههای علمی کاربردی

اینگونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاهای معرفی شده قابل تأیید می باشد. دانشجویان علمی کاربردی باید به مرکز خود مراجعه کرده و با خود عکس پرسنلی و کپی لیست قبولی در کنکور را به همراه نامه فارغ التحصیلی و نامه تسویه حساب به همراه داشته باشند.

ضمنا جهت اخذ تاییدات، تاییدیه تحصیلی سجاد ضمیمه مدارک الزامی می باشد.