25
فروردین

شرایط ترجمه رسمی و اخذ تاییدات مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران

مدارک مزبور با تأیید اداره امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل تأیید است.