13
آذر

شرایط ترجمه رسمی اقرارنامه

اقرارنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر سردفتر اسناد رسمی با ارانه شناسنامه اقرارکننده قابل تأیید است و با توجه به مفاد اقرارنامه ارائه مستند آن برای تأیید الزامی است، مثلاً اقرار به فرزند خواندگی، ارائه «رأی دادگاه»، اقرار به تجرّد ارائه «گواهی تجرّد از ثبت احوال»، اقرار به زوجیّت  ارائه «سند ازدواج یا شناسنامه»، اقرار به مالکیّت ارائه «سند مالکیّت»، اقرار به نسبیّت ارائه «رأی دادگاه یا شناسنامه».