03
اردیبهشت

شرایط ترجمه رسمی اسناد مالکیّت وسائط نقلیه موتوری

اسناد مالکیّت کلیّه وسائل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و اسناد مالکیّت ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولید کننده قابل تأیید است.