18
آذر

تغییر آدرس سامانه سنام

طبق اعلام اداره مترجمین رسمی دادگستری از تاریخ 1400/09/16 آدرس سایت سنام (سامانه نرم افزاری اسناد و امور مترجمین) به www.sanam.eadl.ir تغییر یافت.