18
آذر

افزایش مبلغ مهر تاییدات وزارت امور خارجه

برابر اطلاع واصله از اداره امور مترجمین رسمی قوه قضائیه، وزارت امور خارجه مبلغ تاییدات را از صفحه ای شش هزار تومان به پانزده هزار تومان افزایش داده است و این افزایش از شنبه 13 آذر اعمال شد.