21
بهمن

آیا کارت دانشجویی می تواند تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشد؟

کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی قابل تأیید نمی باشد.