19
بهمن

آیا تائید پیش نویس ترجمه قبل از تحویل ضرورتی دارد؟

نکتۀ حائز اهمیت در مورد ترجمه رسمی این است که بسیاری از دارالترجمه ها پس از تحویل، مسئولیتی در قبال اشتباهات احتمالی در ترجمۀ مدارک شما بر عهده نمی‌گیرند. البته، دارالترجمه رسمی 1123 شاهان همواره نهایت تلاش خود را در ارائه ترجمه بدون اشتباه می‌کند و تا حد ممکن مسئولیت اشتباهات را بر عهده می‌گیرد. اما برای اینکه اشتباهات به حداقل برسند و کار سریعتر انجام شود، در صورت نیاز و به درخواست مشتری، قبل از تحویل مدارک پیش نویس ترجمه اسناد خود را به دقت مطالعه کنید و ایرادات را به دارالترجمه اطلاع دهید تا اصلاحات انجام شود. ​​​