04
بهمن

چه اسنادی قابلیت ترجمۀ رسمی دارند؟

منابعی که برای ترجمه شدن در اختیار دارالترجمه قرار می دهیم، باید به صورت مکتوب و با مهر و امضای رسمی سازمان یا ارگان صادرکنندۀ آن مدرک باشد. رونوشت (کپی)...

ادامه مطلب