05
بهمن

گواهی کار اساتید دانشگاه های دولتی

گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی

ترجمه گواهی های کار مربوط به اساتید و امضاء هیئت علمی دانشگاه های دولتی با مهر و امضاء ریاست دانشگاه و تایید وزارت علوم، مورد قبول قوه قضایه و وزارت امورخارجه جهت اخذ تائیدات می باشد.

نکته: از درج عباراتی مانند “به سفارت … در تهران” و “به وزارت امور خارجه” در عنوان نامه خودداری شود زیرا گواهی ها با این عناوین قابل تایید نمی باشند. در صورت لزوم می توان در انتهای گواهی این طور نوشت “این گواهی جهت ارائه به … صادر گردیده است”.