14
اسفند

شرایط ترجمه و تأییدات گواهی و تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد

گواهی قبولی از دانشگاه های دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم و برای دانشگاه های آزاد با مهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل تأیید است.