19
اسفند

شرایط ترجمه رسمی و اخذ تاییدات گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای

گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان قابل تأیید است به شرط آنکه فرم تایید استاندارد آن از اداره ارزشیابی و مهارت سازمان فنی و حرفه ای اخذ شود.