19
دی

ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه – گواهی‌فوت

کلیه افرادی که قصد ثبت درخواست گواهی فوت را دارند، می توانند بدون مراجعه حضوری، به صورت اینترنتی اقدام به دریافت گواهی فوت کنند. برای این کار لازم است که افراد با ورود به سامانه درخواست گواهی فوت death.sabteahval.ir فرم مربوط به درخواست خود را تکمیل و در سامانه ثبت کنند.

اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال همراه شناسنامه متوفی و یا ارائه اسناد رسمی که دال بر فوت فرد باشد قابل ترجمه و تأیید است. 

گواهی فوت اتباع خارجی متوفی در ایران با مهر ثبت احوال، یا مهر ثبت احوال امور خارجه، یا نامه تأییدیه از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و یا ارائه تأییدیه پزشکی قانونی قابل ترجمه و تأیید است.