24
دی

ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه – کارت‌ملی


اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.

برگه هویت (پیش صدور) کارت ملی صادره از ثبت احوال همراه با شناسنامه قابل ترجمه و تأیید دادگستری می‌باشد.