25
آذر

بر اساس ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد، داشتن دفتر ثبت الزامی است

دفتر ثبت حذف نگردیده و می بایست توسط مترجم تهیه و کلیه کارهای ارجاعی در آن ثبت گردد.

ثبت کلیه کارهای ارجاعی در دفتر ثبت توسط مترجمان رسمی در سراسر کشور الزامی است . این امر طبق ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر ترجمه رسمی مصوب سال 1316 ، ضرورت دارد و توسط بازرسین اعزامی این مرجع کنترل می شود.